top of page
 • Quines mels teniu? / ¿Qué mieles tenéis?
  Actualment produïm fins a 9 varietats de mel. Mel de romaní, de farigola, de taronger, d’espígol, de bruc blanc, d’alzina, d’avet, de mil flors i d’alta muntanya. ____ Actualmente producimos hasta 9 variedades de miel. Miel de romero, de tomillo, de naranjo, de lavanda, de brezo blanco, de encina, de abeto, de mil flores y de alta montaña.
 • Com se sap si la mel és d’una varietat o d’una altra? / ¿Cómo se sabe si la miel es de una variedad o de otra?
  La varietat de la mel vindrà donada per les flors que majoritàriament pasturin les abelles. O sigui, el nèctar que recol·lectin les abelles estarà impregnat del pol·len d’aquelles flors i això conformarà finalment la tipologia de la mel. Hi ha diverses formes de determinar la varietat d’una mel: · Pel coneixement que tenim els apicultors de la vegetació del territori i de l’època de la floració. · Per les visites periòdiques als apiaris, on es comprova les flors que estan treballant les abelles en cada moment. · Mitjançant el tast un cop feta la collita, ja que cada mel ha de tenir unes característiques comunes a la seva la varietat (color, aroma i gust). · I finalment es pot confirmar a través d’una anàlisi pol·línic de laboratori. ___ La variedad de la miel vendrá dada por las flores que mayoritariamente visiten las abejas. O sea, el néctar que recolecten las abejas estará impregnado del polen de aquellas flores y esto conformará finalmente la tipología de la miel. Hay varias formas de determinar la variedad de una miel: · Por el conocimiento que tenemos los apicultores de la vegetación del territorio y de la época de la floración. · Por las visitas periódicas a los apiarios, donde se comprueba las flores que están trabajando las abejas en cada momento. · Mediante la cata una vez hecha la cosecha, puesto que cada miel tiene que tener unas características comunes a la suya la variedad (color, aroma y gusto). *· Y finalmente se puede confirmar a través de un análisis polínico de laboratorio.
 • Quina és la millor mel que teniu? / ¿Cuál es la mejor miel que tenéis?
  No hi ha cap mel que sigui millor que les altres, totes són de gran qualitat. Aquest tema depèn únicament dels gustos de cada persona, o de la finalitat perquè es vulgui consumir la mel. El que si hi ha són mels que combinen millor amb uns aliments o altres. Segons el maridatge que es vulgui fer, podem aconsellar quina és la mel més adequada. ___ No hay ninguna miel que sea mejor que las otras, todas son de gran calidad. Este tema depende únicamente de los gustos de cada persona, o de la finalidad para que se quiera consumir la miel. Lo que si hay son mieles que combinan mejor con unos alimentos u otros. Según el maridaje que se quiera hacer, podemos aconsejar cuál es la miel más adecuada.
 • Totes les mels que teniu les feu vosaltres? / ¿Todas las mieles que tenéis las hacéis vosotros?
  Sí, totes són de la nostra pròpia collita, i també la resta de productes derivats, com el pol·len, el pròpolis, les bresques o els vinagres mels. D'aquesta forma podem garantir tota la traçabilitat i la qualitat del producte final. ___ Sí, todas son de nuestra propia cosecha, y también el resto de productos derivados, como el polen, el propóleo, los panales o los vinagremiel. De esta forma podemos garantizar toda la trazabilidad y la calidad del producto final.
 • De quins llocs provenen les vostres mels? / ¿De qué lugares provienen vuestras mieles?
  Totes les mels que produïm provenen de 3 territoris molt definits. D'una banda les Terres de l'Ebre, en segon lloc del Priorat i en tercer lloc de l'Alt Pirineu. A l'etiquetatge identifiquem tots els productes amb el seu origen de producció. Creiem que cada territori té les seves característiques diverses i això fa que els productes que s'hi recol·lecten també tinguin diferents matisos. Ens atrau la idea que els consumidors tinguin l'oportunitat d'apreciar els matisos de cada mel i associar-los al seu origen. ___ Todas las mieles que producimos provienen de 3 territorios muy definidos. Por un lado las Tierras del Ebro, en segundo lugar del Priorat y en tercer lugar del Alto Pirineo. En el etiquetado identificamos todos los productos con su origen de producción. Creemos que cada territorio tiene sus características diversas y esto hace que los productos que se recolectan también tengan diferentes matices. Nos atrae la idea que los consumidores tengan la oportunidad de apreciar los matices de cada miel y asociarlos a su origen.
 • Dieu que la vostra mel és artesanal, què vol dir això? / ¿Decís que vuestra miel es artesana? ¿Qué quiere decir esto?"
  La mel artesanal és un producte totalment natural i pur, sense additius, conservants, ni colorants. A més, és una mel que ha estat produïda amb mitjans bàsicament manuals, sense intervenció de processos industrialitzats en general, com poden ser la utilització de maquinària industrial automatitzada, processos de sobreescalfament o pasteurització, micro-filtratges, etc. En definitiva, és una mel que no passa per cap procés que alteri les seves propietats biològiques i organolèptiques. Vetllem per servir tots els productes amb la mínima intervenció, perquè es mantinguin originals, tal com els elaboren les abelles, del rusc al pot. ___ La miel artesanal es un producto totalmente natural y puro, sin aditivos, conservantes, ni colorantes. Además, es una miel que ha sido producida con medios básicamente manuales, sin intervención de procesos industrializados en general, como pueden ser la utilización de maquinaria industrial automatizada, procesos de sobrecalentamiento o pasteurización, micro-filtrajes, etc. En definitiva, es una miel que no pasa por ningún proceso que altere sus propiedades biológicas y organolépticas. Velamos por servir todos los productos con la mínima intervención, para que se mantengan originales, tal como los elaboran las abejas, de la colmena al tarro.
 • Com se sap si una mel és pura? / ¿Cómo se sabe si una miel es pura?
  Una mel pura i artesanal és fàcil de conèixer, ja que el seu aroma i sabor són molt més intensos. Hi ha diverses pràctiques casolanes que expliquen com saber si una mel és pura, però l'única forma fiable de saber si una mel no ha estat manipulada és a través d'una anàlisi de laboratori. Per això és important adquirir la mel en llocs de confiança, directament dels productors o en botigues que es proveeixen de petits productors artesans. ___ Una miel pura y artesanal es fácil de conocer, puesto que su aroma y sabor son mucho más intensos. Hay varias prácticas caseras que explican cómo saber si una miel es pura, pero la única forma fiable de saber si una miel no ha sido manipulada es a través de un análisis de laboratorio. Por eso es importante adquirir la miel en lugares de confianza, directamente de los productores o en tiendas que se proveen de pequeños productores artesanos.
 • Per què es solidifica la mel? / ¿Por qué se solidifica la miel?
  El procés de solidificació o cristal·lització de la mel, és un fenomen natural. Gairebé totes les mels naturals i artesanes al llarg del temps acabaran endurint-se. Això passarà més aviat o més tard depenent de diversos factors com són, la composició original de la mel, la tipologia o varietat de la mel i també dependrà de factors externs com la temperatura ambient. Hi ha mels que solidifiquen en cristalls fins, altres en cristalls més gruixuts i també hi ha mels que no cristal·litzen o els costa molt. En tot cas, cal saber que la solidificació de la mel no és sinònim de què la mel ha caducat o s'ha fet malbé, just al contrari pot ser un indicador que la mel és natural. ___ El proceso de solidificación o cristalización de la miel, es un fenómeno natural. Casi todas las mieles naturales y artesanas a lo largo del tiempo acabarán endureciéndose. Esto pasará más o menos rápido dependiente de varios factores como son, la composición original de la miel, la tipología o variedad de la miel y también dependerá de factores externos como la temperatura ambiente. Hay mieles que solidifican en cristales finos, otros en cristales más gruesos y también hay mieles que no cristalizan o que les cuesta mucho. En todo caso, hay que saber que la solidificación de la miel no es sinónimo de que la miel ha caducado o se ha echado a perder, justo al contrario puede ser un indicador que la miel es natural.
 • Què faig si la mel està cristal·litzada? / ¿Qué hago si la miel está cristalizada?
  La mel cristal·litzada es pot consumir igualment, segons com es vulgui aplicar pot ser inclús més adequada, com per exemple per untar en torrades. De totes maneres, si es prefereix en estat fluid, es pot temperar al bany maria, a poc a poc fins que torni al seu estat líquid. Sempre procurant que la temperatura no sobrepassi els 38 ºC, d'aquesta forma la mel mantindrà totes les seves propietats. ___ La miel cristalizada se puede consumir igualmente, según como se quiera aplicar puede ser incluso más adecuada, como por ejemplo para untar en tostadas. De todos modos, si se prefiere en estado fluido, se puede templar al baño maría, despacio hasta que vuelva a su estado líquido. Siempre procurando que la temperatura no sobrepase los 38 °C, de esta forma la miel mantendrá todas sus propiedades.
 • Què és el pol·len d’abella? / ¿Qué es el polen de abeja?
  Quan una abella visita una flor, recull granets de pol·len microscòpics que a poc a poc va ajuntant i mesclant amb nèctar, fins a formar unes boletes de la mida aproximada d'un gra d'arròs. Aquestes pilotes de diferents colors són el que es coneix com a pol·len d'abella. Cada boleta pot ser d'un color diferent, com més colors hi hagi voldrà dir que més varietat de flors han visitat les abelles. ___ Cuando una abeja visita una flor, recoge granitos de polen microscópicos que poco a poco va juntando y mezclando con néctar, hasta formar unas bolitas de la medida aproximada de un grano de arroz. Estas pelotitas de diferentes colores es lo que se conoce como polen de abeja. Cada bolita puede ser de un color diferente, cuantos más colores hayan, más variedad de flores habrán visitado las abejas.
 • Quines propietats té el pol·len d’abella? / ¿Qué propiedades tiene el polen de abeja?
  El pol·len d'abella té moltíssimes propietats. És l'aliment natural més complet que existeix. És molt ric en vitamines, alt contingut de proteïna i aminoàcids essencials. També aporta oligoelements, enzims i substàncies antibiòtiques. És antioxidant i revitalitzant, un complement ideal per a dietes vegetarianes, esportistes i feines amb desgast físic o intel·lectual. ___ El polen de abeja tiene muchísimas propiedades. Es el alimento natural más completo que existe. Es muy rico en vitaminas, alto contenido de proteína y aminoácidos esenciales. También aporta oligoelementos, enzimas y sustancias antibióticas. Es antioxidante y revitalizante, un complemento ideal para dietas vegetarianas, deportistas y trabajos con desgaste físico o intelectual.
 • Què és el pròpolis? Quines propietats té? / ¿Qué es el propóleos? ¿Qué propiedades tiene?
  És conegut com l'antibiòtic natural de les abelles per a protegir-se d'infeccions i malalties. És una substància formada per resines que les abelles recullen dels arbres i vegetals, que mesclen amb cera i altres segregacions pròpies i que utilitzem amb fins esterilitzants dins del rusc. Està indicat per a la prevenció i tractament de processos infecciosos de l'aparell respiratori. Ajuda a estimular el sistema immunitari, és antiviral, antimicòtic, antiinflamatori, anestèsic, etc. ___ Es conocido como el antibiótico natural de las abejas para protegerse de infecciones y enfermedades. Es una sustancia formada por resinas que las abejas recogen de los árboles y vegetales, que mezclan con cera y otras segregaciones propias y que utilizamos con hasta esterilizantes dentro de la colmena. Está indicado para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos del el aparato respiratorio. Ayuda a estimular el sistema inmunológico, es antiviral, antimicótico, antiinflamatorio, anestésico, etc.
 • Què és la gelea reial? / ¿Qué es la jalea real?
  És una substància de color blanc amb tonalitat groguenca i lleugerament àcida. La segreguen les abelles obreres a través de les glàndules faríngies i la fan servir per alimentar a les larves del rusc durant els 3 primers dies. També és l'aliment per a les abelles que són seleccionades per a ser reines. Aquestes seran alimentades amb gelea reial durant tota la seva vida. ___ Es una sustancia de color blanco con tonalidad amarillenta y ligeramente ácida. La segregan las abejas obreras a través de las glándulas faríngeas y la usan para alimentar a las larvas de la colmena durante los 3 primeros días. También es el alimento para las abejas que son seleccionadas para ser reinas. Estas serán alimentadas con jalea real durante toda su vida.
bottom of page